Grade 1

Boemo 1 Mathomo. Dipadišo tša Boemo bja Mathomo di tšweletša dikanegelo le diteng tšeo di kwešišegago gabonolo le ka pejana. Polelo yeo e šomišwago go tšona ke ye bosana, ya go kgahliša, gape ye bonolo go e hlatha. Seo se thuša gore baithuti bao bokgoni bja bona bja go bala bo sa lego seemong sa mathomo, ba kgone go bala, kwešiša le go ipshina ka dikanegelo ntle le boima.

Level 1

 1. ISBN 978 192828 928 9 - Tumi le Nthabi ba a sega – Seipei Sefoka
 2. ISBN 978 192828 952 4 - Kgogo yela ya ka- Seipei Sefoka
 3. ISBN 978 192828 955 5 - Tšie ya sebodu- Seipei Sefoka
 4. ISBN 978 192828 927 2 - Thato le Thabo ba namela sefofane- Khomotšo Leluma
 5. ISBN 978 192828 913 5 - Ge ke godile- Seipei Sefoka
 6. ISBN 978 192828 914 2 - Lewatleng- Seipei Sefoka

Level 2

 1. ISBN 978 192828 944 9 - Moeng wa Krisemose- Seipei Sefoka
 2. ISBN 978 192828 947 0 - Golo o wela ka moeteng- Seipei Sefoka
 3. ISBN 978 192828 962 3 - Legotlwana la megabaru- Seipei Sefoka
 4. ISBN 978 192828 964 7 - Apea, pitšana, apea!- Seipei Sefoka
 5. ISBN 978 192828 966 1 - `Hle’ le `Ke a leboga’- Reamohetse Leluma

Level 3

 1. ISBN 978 192828 932 6 - Thabo wa Thabong - Jua Sefoka
 2. ISBN 978 192828 945 6 - Pepe le lepokisi la ditamati- Seipei Sefoka
 3. ISBN 978 192828 946 3 - Meno a Niki a a baba- Seipei Sefoka
 4. ISBN 978 192828 949 4 - Fofi, mmotorwana wa go bolela- Seipei Sefoka
 5. ISBN 978 192828 951 7 - Hunadi le segwegwe sa go bolela- Seipei Sefoka
 6. ISBN 978 192828 959 3 - Phiri ya sejato- Seipei Sefoka

Grade 2

Boemo 2 Bogareng. Dipadišo tša Boemo bja Bogareng di tšweletša diteng tšeo di oketšegilego, gammogo le tirišo ya polelo yeo e hlohleletšago le go godiša bokgoni bjoo bo gotšego bja tirišo ya polelo. Polelo yeo e dirišwago ke ye bosana, ya go kgahliša; gola ebile e efa moithuto sebaka se segolwanyana sa go ithuta mantšu a mafsa le mabokgoni a polelo a mangwe a go fapafapana.

Level 1

 1. ISBN 978 192828 935 7 - Letlametlo la go ikgogomoša – M. Kgaphola
 2. ISBN 978 192828 943 2 - Monwana wa magogorupa- Seipei Sefoka
 3. ISBN 978 192828 948 7 - Lesiba o leboga dieta tša gagwe- Seipei Sefoka
 4. ISBN 978 192828 958 6 - Moli le Dini- Seipei Sefoka
 5. ISBN 978 192828 960 9 - Mohlare wa go ikgogomoša- Seipei Sefoka
 6. ISBN 978 192828 915 9 - Ntlo ya Matsebe le Kgano- Seipei Sefoka

Level 2

 1. ISBN 978 192828 938 8 - Noni, kolobjana ya ditsebjana kapakapa- Seipei Sefoka
 2. ISBN 978 192828 965 4 - Lefasetere la manka- Reamohetse Leluma
 3. ISBN 978 192828 906 7 - Pheli ga a sa tšhaba leswiswi- Reamohetse Leluma
 4. ISBN 978 192828 909 8 - Kubu ya go duma go ba nonyana- Reamohetse Leluma
 5. ISBN 978 192828 000 0 - Ke goreng mpša e gobula?- Seipei Sefoka

Level 3

 1. ISBN 978 192828 931 9 - A Lešego wa mohola! – Seipei Sefoka
 2. ISBN 978 192828 936 4 - Legotlo le lebe – M. Kgaphola
 3. ISBN 978 192828 940 1 - Thutlwa ya go hlaswa meetse a mabilo- M Khaphola
 4. ISBN 978 192828 954 8 - Mosadi yo bogale le kgokomodumo- Seipei Sefoka
 5. ISBN 978 192828 910 4 - Bana ba bagolo- Reamohetse Leluma

Grade 3

Boemo 3 Pele. Dipadišo tša Boemo bja Pele di tšweletša dikanegelo tša diteng tše ntšinyana, tsebo yeo e namilego kutšwanyana, gotee le tirišo ya polelo ya bokgoni bjoo bo tšweletšego pele. Mokgwa wa go ngwala dipadišong tše ke wo bosana, wa go kgahliša; gola di bile di efa moithuti sebaka sa go ithuta le go tšweletša pele mabokgoni a tirišo ya polelo ao a nabilego.

Level 1

 1. ISBN 978 192828 937 1 - Pudi ya phooko – Mmudi Sefoka
 2. ISBN 978 192828 953 1 - Leshilo – Seipei Sefoka
 3. ISBN 978 192828 957 9 - Naa dikubu di dirang bošego?- Seipei Sefoka
 4. ISBN 978 192828 961 6 - Aowa…se o reme, hle!- Seipei Sefoka
 5. ISBN 978 192828 963 0 - Nonyana ya dihlogo tše pedi - Seipei Sefoka
 6. ISBN 978 192828 907 4 - Nonyana ya leswika- Reamohetse Leluma

Level 2

 1. ISBN 978 192828 934 0 - Nko o a dupelela – M. Kgaphola
 2. ISBN 978 192828 939 5 - Dinonyana di kgetha go khuduga - M. Kgaphola
 3. ISBN 978 192828 941 8 - Magotlwana a go tsefelwa ke mae a noga- M. Kgaphola
 4. ISBN 978 192828 908 1 - Naa e ka ba mosela wa ka o kae?- Reamohetse Leluma
 5. ISBN 978 192828 911 1 - Letšatši la go homola- Reamohetse Leluma

Level 3

 1. ISBN 978 192828 933 3 - Lerotse la mohlolo – M. Kgaphola
 2. ISBN 978 192828 929 6 - Morero wa Sello le Mologadi – Seipei Sefoka
 3. ISBN 978 192828 930 2 - Segwera sa mmakgonthe - Seipei Sefoka
 4. ISBN 978 192828 942 5 - Ditonki di tennwe - M. Kgaphola
 5. ISBN 978 192828 950 0 - Motseng wa Kefa- tše- ntsho- Seipei Sefoka
 6. ISBN 978 192828 956 2 - Ge nkabe ke sa kgone go lla- Seipei Sefoka