Grade 1

Izinga lokuqala -Abasaqalayo. Ezi Ncwadi zaMabali ezilungiselelwe abafundi abasaqalayo ziqulathe amabalana amnandi nafundeka lula, kuba kaloku abhalwe ngolwimi olulula nolufikelelekayo kubafundi beli zinga. Lonto ke yenza ukuba kube lula kubafundi ukuwalandela la mabalana ngoko. Oku kwenza futhi ukuba abafundi abasaqalayo bakonwabele ukufunda.

Level 1

 1. ISBN 978 177604 282 1 - Indlovu nomnenge
 2. ISBN 978 177604 286 9 - UGcobani akayiboni ibhola yakhe
 3. ISBN 978 177604 289 0 - Unomathotholo kaOnke
 4. ISBN 978 177604 293 7 - UMifi uzonwabisa elwandle
 5. ISBN 978 192828 970 8 - Uzaza no Zizi
 6. ISBN 978 177604 258 6 - UZuzu uncedwa libhere

Level 2

 1. ISBN 978 177604 285 2 - Ufudwazana uyabhabha
 2. ISBN 978 177604 287 6 - USipho, umthi wembotyi negongqongqo
 3. ISBN 978 177604 294 4 - Singabahlobo thina
 4. ISBN 978 177604 256 2 - Isankwana esihle
 5. ISBN 978 177604 297 5 - Ngowam nam

Level 3

 1. ISBN 978 192828 973 9 - Isikhukukazi, umvundla noxam
 2. ISBN 978 192828 979 1 - uVeli ibhabhathane elihle
 3. ISBN 978 177604 266 1 - USpoti noSonti epakini
 4. ISBN 978 177604 263 0 - Ukuzalisekisa kwephupha lentombi yentyatyambo
 5. ISBN 978 177604 265 4 - USesona ufumanela inja ikhaya

Grade 2

Izinga lesibini -Abaphakathi. La mabalana alungiselelwe abafundi abakwizinga eliphakathi lokufunda. Ulwimi olusetyenzisiweyo ukuwabhala luyafikeleleka kubafundi be li zinga. Lamabalana amnandi kwaye anikeza umdla, ekhulisa nolwazi ngolwimi kwakunye nobuchule bokulisebenzisa. Ulwimi kwezincwadi lusetyenziswe ngendlela emnandi enikeza umdla; nenikeza ithuba lokufunda kunye nokufumana izakhono ezintsha zesigama, kwaye inokunceda abafundi bafunde ulwimi.

Level 1

 1. ISBN 978 177604 288 3 - Abahlobo abathathu baya baliselana
 2. ISBN 978 177604 290 6 - Uhambo ulumnandi
 3. ISBN 978 177604 292 0 - Leli kabani eliqanda?
 4. ISBN 978 192828 971 5 - Hayi, Zola, hayi!
 5. ISBN 978 177604 257 9 - USiphesihle uyathanda ukufunda
 6. ISBN 978 177604 259 3 - Umthi omkhulu kaLolo

Level 2

 1. ISBN 978 177604 279 1 - UMazwi nabazingeli
 2. ISBN TBA - UNomlingo nentonga yakhe yokisimelela
 3. ISBN 978 192828 968 5 - Imini epholileyo
 4. ISBN 978 177604 264 7 - Umlilo uyingozi
 5. ISBN 978 177604 299 9 - Ko! Ko! Ko! Satsho ngobukhali isikhukukazi

Level 3

 1. ISBN 978 177604 278 4 - Insomi kadyakalashe nomvolofu
 2. ISBN 978 192828 969 2 - Enkosi, Gqirha wezilwanyana
 3. ISBN 978 192828 972 2 - UMbali noRobhothi
 4. ISBN TBA - Ihobe elali nondwendwe
 5. ISBN 978 192828 978 4 - Ibhola yemilingo
 6. ISBN 978 177604 261 6 - Isimanga esabonwa yintaka

Grade 3

Izinga lesithathu -Abaphezulu. Njengoko ezi ncwadi zilungiselelwe abafundi abakwizinga eliphezulu lokufunda, ziqulathe amabali aphuhlisa isakhono sokusebenzisa ulwimi kwizinga eliphezulu. Zibonakalisa imibhalo echaza isiqulatho esongezelelweyo, iinkcukacha, kunye nemfuno ephezulu kubuchule bolwimi. Ulwimi lutyetyiswe ngakumbi ukuze abafundi bafumane ukwandisa ulwazi lwabo, kukwakho neziqulatho ezininzi ezinokufunyanwa kwaye zihlalutywe. La mabali abhalwe ngohlobo olumnandi olunikeza umdla, lo gama linikeza abafundi ithuba lokufunda nokuziqhelanisa nezakhono zolwimi ngakumbi.

Level 1

 1. ISBN 978 177604 283 8 - UDyakalashe noMqhagi
 2. ISBN 978 177604 295 1 - Impungutye nomgawuli
 3. ISBN 978 192828 982 1 - Izilwanyana ezonwabileyo
 4. ISBN 978 177604 262 3 - Ukubaluleka kwembeko

Level 2

 1. ISBN 978 177604 280 7 - UNombuso neentloko efatyini
 2. ISBN 978 177604 284 5 - Inkosazana eyatshata nenja
 3. ISBN 978 192828 967 8 - Intombi eyayi ngazange yalibona ilanga
 4. ISBN 978 177604 000 0 - Abahlobo bokwenyani
 5. ISBN 978 177604 296 8 - Umankomo UYATHETHA
 6. ISBN TBA - Amakhwenkwana abaleka uloliwe

Level 3

 1. ISBN 978 177604 276 0 - Isikhonkwane sobomi
 2. ISBN 978 177604 277 7 - Intombazana nentlanzi
 3. ISBN 978 177604 291 3 - Lwaphukanjani iqokobhe likafudo
 4. ISBN 978 192828 977 7 - UThozama ufuna ukuba ngugqirha
 5. ISBN 978 192828 975 3 - Inkomo katata
 6. ISBN 978 177604 000 0 - Ibhokhwe neqwarha
 7. ISBN 978 192828 981 4 - Icebo elihle