Letsema Padiso

letsema-padiso

Letsema Padiso
ISBN 9787920645205

Letsema ke lenoneo 10 dipuku tseo di hlometSwego borutwono ko moko bo Sepedi Leleme 10 Goe, Mephotong yo 7 go yo go 9, mo nag eng yo Afrika Borwo. Dithuto tseo di lego ko dipukung tse di theilwe godimo go Setotomente so khorikhulomo yo SetShobo Ie Setotomente so Pholisi so Lenoneothuto Ie Kelo.

Bjolo ko ge leino Ie bolelo, dipuku tso t.etietra di tutuetSo temogo yo gore 'rnosomo 0 tShobo diotlo'. Ko go phetho mediro yeo e lego ko dipukung tse. borutwono bo tlo ithuto gore kotlego yo mosomo woo 0 omogo sehlopho (gobo setShobo) e thomo ko kotlego yo motho ko bonosi. gomme yo tliswo ke ge moloko ko moko a phetho korolo yo ono ko botlolo.

Dithuto ko moko ko dipukung tse di thekgo, Ie go kgothotSo, borutwono go ithuto ko mekgwo ye e foponego, yeo e okoretSogo go theeletSo Ie go bolelo, go bolo Ie go bogelo, go ngwolo Ie go hlcqiso. Ie go godiso tsebo yo bono yo dibopego Ie meloo yo tshorniso yo polelo. Be ko moko di dirwo go hlokometSwe gore ko mehlo megopolo yo borutwono e phelo e nagana ko tsinkelo, ponelopele Ie lenyoro 10 go utollo mononi a tsebo.

Dipuku tso t.etiemo di okoretSo:

• Puku yo Morutwono
• Podiso
• Puku yo Morutisi

Mokgadi Maja .  Tlakale Sefoka . Seipei Sefoka . (Morulaganyi)